ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝ.ΠΑ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ-image-9 ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝ.ΠΑ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ-image-10 ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝ.ΠΑ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ-image-11 ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝ.ΠΑ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ-image-12 ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝ.ΠΑ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ-image-13 ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝ.ΠΑ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ-image-14 ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝ.ΠΑ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ-image-15

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝ.ΠΑ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Σε διαρκή επιφυλακή ο πρόεδρος του Συνδέσµου, ∆ηµήτρης Καµπόλης και οι συνεργάτες του, για την προστασία  της Πάρνηθας λίγο πριν την λήξη της αντιπυρικής περιόδου

Λίγο πριν από την λήξη της αντιπυρικής περιόδου στις 31 Οκτωβρίου ο ΣΥΝ.ΠΑ. όλα δείχνουν ότι κερδίζει για ακόµη µια χρονιά το στοίχηµα για την πυροπροστασία του Εθνικού ∆ρυµού της Πάρνηθας. Ο πρόεδρος του Συνδέσµου, ∆ηµήτρης Καµπόλης, οι συνεργάτες του στο ∆.Σ αλλά προπάντων οι άνθρωποι του ΣΥΝ.ΠΑ. βρίσκονταν σε διαρκή επιφυλακή ώστε να αντιµετωπίσουν επικίνδυνα περιστατικά.

Με δεδοµένο µάλιστα ότι η πρόκληση πυρκαγιών καθ’ όλη την διάρκεια του Καλοκαιριού ήταν (και είναι) σχετικά µεγάλη, η αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους επέβαλε την λήψη προληπτικών µέτρων για την θωράκιση της δασικής έκτασης της Πάρνηθας ώστε να καταστήσουν το έργο της καταστολής περισσότερο αποτελεσµατικό.

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν της κατάλληλης προετοιµασίας ο ΣΥΝ.ΠΑ κατά την διάρκεια της ξηροθερµικής περιόδου προχώρησε σε µια σειρά από εργασίες, οι οποίες συνέβαλαν στην µείωση του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιών.

Φρόντισε για τον καθαρισµό όλων των χερσαίων εκτάσεων των κοινόχρηστων χώρων των ∆ήµων – µελών του ΣΥΝ.ΠΑ, ιδιαίτερα περιοχών  που υπέδειξαν οι ίδιοι οι δήµοι εκτός δασών και δασικών εκτάσεων.

Προέβη σε µίσθωση υδροφόρων οχηµάτων µεταφοράς ύδατος,

τα οποία ήταν σε επιφυλακή για την αντιµετώπιση επικίνδυνων φαινοµένων στα σηµεία ευθύνης του Συνδέσµου.

Προµηθεύτηκε και τοποθέτησε 22 χηµικές τουαλέτες

για τους επισκέπτες του Εθνικού ∆ρυµού για την

διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και υγιεινής.

Ενισχύθηκε µε διαµορφωτήρα (Grader), ο οποίος χρησιµοποιήθηκε για την ισοπέδωση

του καταστρώµατος των οδών και την βελτίωση της βατότητας των δασικών

δρόµων για την απρόσκοπτη προσπέλαση των πυροσβεστικών οχηµάτων.

Εγκατέστησε (αντικαθιστώντας τους παλιούς)

οκτώ νέους πυροσβεστικούς κρουνούς στην περιοχή

της «Ιπποκράτειας Πολιτείας».

Προχώρησε στην µίσθωση µηχανήµατος έργου (Καταστροφέας) για

τον καθαρισµό αυτοφυούς βλάστησης αγροτεµαχίων στον ∆ήµο Αχαρνών (περιοχή δάσους Βαρυπόµπης και Ψωρίλας, Αλσος-πάρκο 40 µάρτυρες)

και στον ∆ήµο ∆ιονύσου (εκτάσεις Κρυονερίου και κτήµατος Τατοϊου).